ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

Üzemeltetői adatok

 

A weboldalt (a továbbiakban: „Honlap”) a WAFT Studio Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Patak utca 8.; cégjegyzékszám: Cg.13-09-177152; telefonszám: +36-30-1978-594; e-mail: info@deepgreen.hu) - a továbbiakban: „Bérbeadó” - üzemelteti.

 

Általános rendelkezések

 

A Honlapon szereplő termékek megrendelése a www.deepgreen.hu és a www.kaspoberles.hu internetes felületen keresztül a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szerint történik.

A jelen ÁSZF a Bérbeadó és a bérlő között létrejövő jogviszony általános szerződési feltételeit, a Bérbeadó és a bérlő főbb jogait és kötelezettségeit határozza meg annak érdekében, hogy a Bérbeadó szolgáltatásának igénybevételére irányuló szerződésben kizárólag az adott jogviszonnyal kapcsolatos egyedi feltételekben legyen szükséges megállapodni. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a Bérbeadó és a bérlő közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Bérbeadó valamely szolgáltatást nyújt (vagy kíván nyújtani) a bérlő részére és/vagy a bérlő valamely szolgáltatást vesz igénybe (vagy kíván igénybe venni) a Bérbeadótól.

 

Az ÁSZF rendelkezései olyan szerződéses feltételnek minősülnek, amelyek külön megállapodás nélkül is alkalmazandóak a Bérbeadó és a bérlő közötti jogviszonyra.

A Bérbeadó és a bérlő közös megegyezéssel írásban az ÁSZF-től eltérő szerződéses feltételekben is megállapodhatnak.

 

Megrendelhető termékek köre, regisztráció, rendelés menete

 

A Honlapon kaspó, illetve egyéb dekorációs elemek bérbeadását lehet igényelni.

A Honlapon szereplő termékek elektronikus úton, továbbá telefonon és e-mailen rendelhetők meg. Postai úton leadott rendeléseket a Bérbeadó nem fogad el. A Honlapon keresztül történő bérlés kizárólag a felhasználó regisztrációját követően lehetséges. A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: név/cégnév, e-mail cím, telefonszám. A megadott adatok bejelentkezés után bármikor módosíthatóak. Amennyiben a szállítási cím eltér a számlázási címtől, akkor azt a megrendelés során jelezni kell.

A megrendelés során törekedni kell az adatok pontos megadására, valamint a termék pontos megjelölésére (cikkszám, megnevezés, mennyiség). A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a bérlőt terheli. A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatásokat, visszaigazolásokat a Bérbeadó elektronikus úton küldi meg a bérlő részére.

A megrendelés a Bérbeadó által elküldött visszaigazolással válik kötelezővé. A megrendelés visszaigazolásában rögzítésre kerül a rendelési azonosító, a bérlő neve, szállítási és számlázási címe, a megrendelt termék neve, mennyisége (egység ár), a fizetendő díj, valamint a fizetés és az áru átvétel módja.

A Bérbeadó által küldött visszaigazoló e-mail minősül a megrendelés elfogadásának, és a szerződés ezzel a visszaigazolással jön létre a felek között. A Bérbeadó és a bérlő között a termék bérlésére irányuló, a megrendelés visszaigazolásával létrejövő szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, melyet a Bérbeadó adatbázisában rögzít.

A termék átadása a bérlő részére 72 (hetvenkettő) órára történik, ettől eltérő időtartamra vonatkozó igényt a bérlőnek a megrendelés során jeleznie kell a Bérbeadó felé. A megrendelt termék átadásával a kárveszély a bérlőre száll át.

Amennyiben a bérlő a termék átvételét jogalap nélkül megtagadja, illetve az átvételre felajánlott terméket a Bérbeadó írásbeli felszólítására sem veszi át, úgy a Bérbeadó az ebből eredő károk megtérítésének követelése mellett jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.  

A szerződés teljesítésének ideje az az időpont, amikor a Bérbeadó vagy az általa erre a feladatra kijelölt személy a bérlő Bérbeadó vagy az általa erre a feladatra kijelölt személy részére a megrendelt terméket ténylegesen átadja.

A felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról és információról haladéktalanul értesíteni, amely a felek között létrejött szerződés teljesítését akadályozza, illetve lehetetlenné teszi vagy késlelteti.

Amennyiben a Bérbeadó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt termék nem áll rendelkezésére és beszerzése sem lehetséges, erről haladéktalanul tájékoztatja a bérlőt.

A Honlapon feltüntetett árak bruttó árak, melyek a törvényben előírt mindenkori áfát tartalmazzák. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

Szállítási és fizetési feltételek

A Honlapon feltüntetett árak a házhozszállítás esetén felmerülő szállítási költséget nem tartalmazzák.

A szállítási költség megegyezik a Honlapon feltüntetett mindenkor érvényes szállítási költségekkel.

A Honlapról történő rendelés esetén a szállítási költség külön tételként kerül feltüntetésre és az
- fizetési módtól függetlenül - a termék árával együtt fizetendő.

A szállítási költség nem foglal magában rakodást, kihelyezést. A rakodás, kihelyezés igénylésekor kerülnek a kiszállított termékek a meghatározott helyre.

A Bérbeadó a megrendelt terméket a bérlő részére a megrendelésben foglaltak szerint a számlával egyidejűleg adja át. A bérleti díj megfizetése a következő módokon történhet:

 • készpénzben a megrendelt termék személyes átvételekor,
 • banki átutalás útján.

 

A fizetés során beírt adatokat a Bérbeadó nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben. 

Amennyiben a bérlő még nem rendelt Bérbeadótól, úgy az első két megrendelés esetén, a Honlapon szereplő összeg 100 %-át előre kell megfizetni készpénzben vagy átutalással a megrendelés visszaigazolását követő 5 napon belül.

Minden további megrendelés esetén a Honlapon szereplő összeg 100 %-át kell megfizetni Bérbeadó részére készpénzben vagy átutalással a számla kézhezvételét követő 8 napon belül.

A Honlapon feltüntetett árak mindig tájékoztató jellegűek, a kedvezmények a mennyiségek függvényében változhatnak.

 

A termék átadása és visszavétele

 

A Bérbeadó által szolgáltatása keretében bérlő, illetve az általa megjelölt személy részére átadandó, illetve átadott termékekkel összefüggésben átadás-átvételi és átadás-visszavételi jegyzőkönyv
(a továbbiakban: „Jegyzőkönyv”) készül a helyszínen a termék bérlő - illetve az általa megjelölt személy - részére történő átadásakor, valamint a termék Bérbeadó - illetve az általa megjelölt személy - által történő visszavételekor.

A fent hivatkozott Jegyzőkönyvben rögzíteni kell a felmerült hibákat, hiányokat, sérüléseket, egyéb kifogásokat. Amennyiben bérlő az átadáskor hiányt, hibát észlel, akkor azt Bérbeadó köteles a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződés szerint pótolni, illetve kijavítani vagy kicserélni.

Amennyiben átadás-visszavételkor Bérbeadó hibát, hiányt, sérülést észlel a bérlő részére átadott termékben, akkor azokat az átadás-visszavételi jegyzőkönyvbe felvezeti, a bérlő pedig köteles megtéríteni a felsorolt hibákból, hiányokból, sérülésekből fakadó kárt, melyet a számla fog tartalmazni. A számla a szolgáltatás teljesítését követően kerül kiállításra.

A számla a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződéses jogviszony szerinti végösszegtől eltérhet, amennyiben a bérlő rárendelést igényelt a Bérbeadótól.

A bérlő nem köteles elfogadni a Bérbeadó többlet telepítését, amennyiben arra a bérlő nem tart igényt.

Amennyiben a termékek kihelyezése a Bérbeadó hibájából hiúsul meg, ebből fakadóan teljesíthetetlen a szerződés, úgy Bérbeadó kártérítési felelősséggel tartozhat bérlő felé, melynek összege maximum a szerződés szerinti összeg lehet.

A bérlő vállalja, hogy a megrendelés során rögzített helyszínen biztosít a Bérbeadó - illetve az általa megjelölt személy - részére minden olyan engedélyt, dokumentumot, iratot, mely elengedhetetlen feltétele a szerződés teljesítésének.

A bérlő vállalja továbbá, hogy - amennyiben szükséges - harmadik féltől megszerzi azon engedélyeket, melyek lehetővé teszik Bérbeadó számára, hogy a terméket telepíthesse.

Amennyiben a fentiek elmaradnak és emiatt Bérbeadó csak késedelemmel vagy hiányosan tudja teljesíteni a megrendelést akkor azért bérlő felel és nem élhet kártérítési igénnyel Bérbeadó felé.

Bérlő köteles a szolgáltatás nyújtásának helyszínén olyan személyt biztosítani, aki folyamatosan elérhető a Bérbeadó részére bármilyen felmerülő kérdés, probléma vagy egyéb információadás céljából.

Bérlő tudomásul veszi, hogy átadás-átvételkor és átadás-visszavételkor a helyszínen jelen kell lennie vagy biztosítania kell egy általa kijelölt olyan személyt aki jogosult helyette aláírni a jegyzőkönyveket. Amennyiben a helyszínen nincs jelen a bérlő vagy az általa helyettesként kijelölt személy az adott jegyzőkönyv lezárásakor, akkor a felek úgy tekintik, hogy az adott jegyzőkönyvet, az abban megjelöltekkel együtt a bérlő nem vitatja és az esetleges jelölt hibák, hiányok, sérülések, károk következtében fellépő kártérítési igényt a bérlő elfogadja, melyre tekintettel a kártérítési igény teljes összegét a bérlő a számlában köteles megfizeti a Bérbeadó részére.

 

 

A szerződés megszűnés

 

Amennyiben a megrendelés Bérbeadó általi visszaigazolását követően 15 (tizenöt) napon belül a bérlő nem kívánja a Bérbeadó szolgáltatását igénybe venni és ezt írásban jelzi a Bérbeadó felé (rendes felmondás), azt az alábbi következményekkel teheti meg:

 • Megrendelt szolgáltatás lemondása a szolgáltatás nyújtásának napján: bérlő a szolgáltatás teljes ellenértékének 100%-át köteles megfizetni.
 • Megrendelt szolgáltatás lemondása a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt 2-5 nappal: bérlő a szolgáltatás teljes ellenértékének 75%-át köteles megfizetni.
 • Megrendelt szolgáltatás lemondása a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt 6-8 nappal: bérlő a szolgáltatás teljes ellenértékének 60%-át köteles megfizetni.
 • Megrendelt szolgáltatás lemondása a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt több mint 9 nappal: bérlőnek nem kell megfizetnie a szolgáltatás ellenértékét.

 

A megrendelés visszaigazolását követő 15 napon belül a Bérbeadó is jogosult indokolás nélkül egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal felmondani a szerződést (rendes felmondás).

 

A Bérbeadó és a bérlő közötti szerződés az alábbiak szerint szűnik meg:

 • a szerződésszerű teljesítéssel;
 • a feleknek a bérleti szerződés megszüntetésére irányuló megállapodásával;
 • a megrendelés visszaigazolását követő 15 napon belül indokolás nélkül a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal (rendes felmondás)
 • súlyos szerződésszegés esetén a másik fél által a szerződésszegő félhez intézett indokolással ellátott egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatályú felmondással (rendkívüli felmondás);
 • az elállási jog gyakorlása esetén valamelyik fél egyoldalú nyilatkozatával;
 • jogszabályban vagy bírósági vagy hatósági határozatban meghatározott egyéb okból.

 

A termékek lényeges tulajdonságai

 

A Bérbeadó rögzíti, hogy az általa bérbe adni kívánt termékek kizárólagos tulajdonosa.

 

A Bérbeadó tájékoztatja a bérlőt, hogy a termékeken harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a bérlőt - a bérleti szerződés létrejöttét követően - a bérleti jogviszony gyakorlásában akadályozná vagy korlátozná. A Honlapon található termékek a bérleti szerződés létrejöttekor a tervezett felhasználási célra alkalmasak.

 

A természetes személy bérlő elállási joga

 

A Bérbeadó tájékoztatja a természetes személy bérlőt, hogy a bérlőt elállási jog illeti meg az alábbiak szerint:

A bérlő a bérleti szerződéstől indokolás nélkül elállhat a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül.

A Bérbeadó felhívja a bérlő figyelmét, hogy az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

 

A bérlő elállási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a bérlő nyilatkozatát a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi a Bérbeadó részére.

Ha a bérlő eláll a szerződéstől, a Bérbeadó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a bérlő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Az elállás esetén a Bérbeadó a bérlőnek visszajáró összeget a bérlő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A bérlő kifejezett beleegyezése alapján a Bérbeadó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a bérlőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A Bérbeadó tájékoztatja a természetes személy bérlőt, hogy nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (jelen esetben bérleti szerződés) esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Bérbeadó a teljesítést a bérlő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a bérlő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 

A Bérbeadó tájékoztatja továbbá a természetes személy bérlőt, hogy a bérlőt terheli annak bizonyítása, hogy a Kormányrendeletben meghatározott elállási jogát a Kormányrendelet 22. §-ával összhangban gyakorolta.

 

Kellékszavatosság

 

A Bérbeadó tájékoztatja a bérlőt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- a továbbiakban: „Ptk.” - alapján a
Bérbeadó a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

 

Kellékszavatossági igénye alapján a bérlőt választása szerint

  • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Bérbeadónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a bérlőnek okozott érdeksérelmet; vagy
  • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Bérbeadó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Bérbeadó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a Ptk. 6:159. § (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a bérlőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

A Bérbeadó felhívja a bérlő figyelmét, hogy a kellékszavatosság körében jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a bérlő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a bérlő érdekeit kímélve kell elvégezni.

A bérlő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Bérbeadónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Bérbeadó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A bérlő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Bérbeadóval közölni.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Bérbeadót terhelik.

Kicserélés vagy elállás esetén a bérlő nem köteles a terméknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

A Bérbeadó tájékoztatja a bérlőt, hogy a bérleti szerződés vonatkozásában a bérlőt a kellékszavatosságon túl nem illeti meg a termékszavatosság, illetve a Bérbeadónak nem keletkezik jótállási kötelezettsége.

 

Adatkezelés

 

Az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket a Bérbeadó adatkezelési szabályzata és az adatkezelési tájékoztató tartalmazzák.

 

Panaszkezelés, vitarendezés

 

A Bérbeadó tájékoztatja a bérlőt, hogy panaszát írásban a Bérbeadó részére postai úton (cím: 2051 Biatorbágy, Patak utca 8.) vagy elektronikus levélben (elektronikus levelezési cím: info@deepgreen.hu) terjesztheti elő, az írásban rögzített panasza továbbítása mellett.

Az írásbeli panaszt a Bérbeadó a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Bérbeadó indokolni köteles.

A Bérbeadó felhívja a természetes személy bérlő figyelmét, hogy a bérlő és a Bérbeadó közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, továbbá e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében a természetes személy bérlő békéltető testülethez fordulhat.

A békéltető testület a bérlő vagy a Bérbeadó kérésére tanácsot ad a természetes személy bérlőt megillető jogokkal és a bérlőt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Bérbeadó tájékoztatja a természetes személy bérlőt, hogy a székhelye szerint illetékes békéltető testület a Pest Megyei Békéltető Testület (székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.).

 

Záró rendelkezések

 

A Bérbeadó tájékoztatja a bérlőt arról, hogy nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

A Bérbeadó tájékoztatja továbbá a bérlőt, hogy a Bérbeadónál bejelentett szavatossági igényről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amely megfelel a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben rögzített tartalmi és formai követelményeknek.

A felek rögzítik, hogy jelen megállapodás szerződésszerű teljesítése alól kizárólag Vis Maior esetén mentesülnek, melyről haladéktalanul értesíteniük kell egymást. Az értesítés elmaradásából eredő károkért a mulasztó fél kártérítési felelősséggel tartozik.

A felek jelen szerződés alkalmazása során Vis Maiornak tekintik az olyan előre nem látható, Feleken kívül álló okokból bekövetkező, elháríthatatlan eseményeket, amelyek egyik félnek sem róhatóak fel, és melyek részben vagy egészben lehetetlenné vagy aránytalanul terhesebbé teszik a szerződés szerinti teljesítést. Ilyennek minősül különösen a természeti csapás, katasztrófa, háború, sztrájk.

A felek vállalják, hogy a megállapodás időbeli hatálya, illetve érvényessége alatt tartózkodnak minden olyan szerződés megkötésétől, amelyek következtében a megállapodásban foglalt vállalásuk teljesítése részükre lehetetlenné válna, illetve amely egyébként részben vagy egészében ellentétes lenne a megállapodással.

Felek megállapodnak, hogy nyilatkozataikat írásban, a másik fél szerződésben rögzített elérhetőségeinek valamelyikére kell megküldeni, mindaddig, amíg legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban a másik fél nem közli értesítési címének (így többek között e-mail cím, székhely, fax szám) megváltozását. Felek megállapodnak, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében a szerződéshez kapcsolódó valamennyi tájékoztatást e-mail útján kötelesek teljesíteni.